Ubuntu安装rvm

gpg2 --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
安装完再输入以下指令,让 RVM 生效 
source ~/.rvm/scripts/rvm
如果这一步提示没有目录 请在上一步打印出来的信息中找到类似命令执行
修改 RVM 的 Ruby 安装源到 Ruby China 的 Ruby 镜像服务器,这样能提高安装速度
echo "ruby_url=https://cache.ruby-china.com/pub/ruby" > ~/.rvm/user/db
rvm install 2.5.2   安装2.5.2的ruby


source /usr/share/rvm/scripts/rvm